شما اینجا هستید   |

    برچسب: قره ماش

برچسب زده شده با : قره ماش

کاشکی هستی زبانی داشتی!
2023-05-10
کوتاه‌نوشت - شماره ده (10) - موضوع: نکاتی پیرامون شناخت برخی مفردات روایی

🔹 از آن رو که تمرکز اصلی مرویات طبی (فارغ از اعتبارسنجی آنها) بر روی خواص و منافع طبی آن است و نه توصیفات ریخت‌شناسی، امروزه شناخت و تطبیق برخی مفردات روایی، از جمله مشکلاتِ فهم احادیث طبی قلمداد می‌شود. 🔸 بدیهی است آنچه در دوران معاصر، تحتِ عنوانِ «رده‌بندی سیستماتیک گیاهان» نامیده می‌شود، الزاماً […]